Hattisar, Kamalpokhari , Kathmandu

cover

Base Rate

S.N. Month Rate (%)
1. Shrawan (2075 - 2076) 13.21
2. Bhadra(2075 - 2076) 13.29
3. Aaswin(2075 - 2076) 13.46
4. Kartik(2075 - 2076) 13.44
5. Mangsir(2075 - 2076) 13.43
6. Paush(2075 - 2076) 13.50
7. Magh(2075 - 2076) 12.54
8. Falgun(2075 - 2076) 12.26
9. Chaitra(2075 - 2076) 12.68
10. Baisakh(2075 - 2076) 12.12
11. Jesth(2075 - 2076) 12.56
12. Base Rate as on Ashad End 2076 12.57
13. Base Rate as on First Quater of F/Y 2076/077 11.98