Hattisar, Kamalpokhari , Kathmandu

cover

Spread Rate

   FY 2075 - 2076    Rate
   Shrawan    4.77
   Bhadra    4.86
   Aaswin    4.7
   Kartik    4.83
   Mangsir    4.61
   Paush    4.57
   Magh    4.85
   Falgun    4.98
   Chaitra    4.99
   Baisakh    5.00
   Jesth    4.88