Hattisar, Kamalpokhari , Kathmandu

cover

Base Rate

S.N. Month Rate (%)
1. Shrawan (2075 - 2076) 13.21
2. Bhadra(2075 - 2076) 13.29
3. Aaswin(2075 - 2076) 13.46
4. Kartik(2075 - 2076) 13.44
5. Mangsir(2075 - 2076) 13.43
6. Paush(2075 - 2076) 13.50
7. Magh(2075 - 2076) 12.54
8. Falgun(2075 - 2076) 12.26
9. Chaitra(2075 - 2076) 12.68
10. Baisakh(2075 - 2076) 12.12
11. Jesth(2075 - 2076) 12.56
12. Base Rate as on Ashad End 2076 12.57
13. Base Rate as on First Quarter of F/Y 2076/077 11.98
14. Base Rate as on Second Quarter of F/Y 2076/077 11.83
15. Base Rate as on Third Quarter of F/Y 2076/077 11.66
16. Base Rate as on Fourth Quarter of F/Y 2076/077 10.85
17. Base Rate as on First Quarter of F/Y 2077/078 10.47
18.

Base Rate as on Second Quarter of F/Y 2077/078

9.60
19. Base Rate as on Third Quarter of F/Y 2077/078 8.42
20.

Base Rate as on Fourth Quarter of F/Y 2077/078

8.81

21. Base Rate as on Bhadra 2078 9.11
22. Base Rate as on Ashwin 2078 9.31
23. Base Rate as on Mangsir 2078 10.10