Hattisar, Kamalpokhari , Kathmandu

cover

Base Rate

S.N. Month Rate (%)
1. Shrawan (2075 - 2076) 13.21
2. Bhadra(2075 - 2076) 13.29
3. Aaswin(2075 - 2076) 13.46
4. Kartik(2075 - 2076) 13.44
5. Mangsir(2075 - 2076) 13.43
6. Paush(2075 - 2076) 13.50
7. Magh(2075 - 2076) 12.54
8. Falgun(2075 - 2076) 12.26
9. Chaitra(2075 - 2076) 12.68
10. Baisakh(2075 - 2076) 12.12
11. Jesth(2075 - 2076) 12.56
12. Base Rate as on Ashad End 2076 12.57
13. Base Rate as on First Quarter of F/Y 2076/077 11.98
14. Base Rate as on Second Quarter of F/Y 2076/077 11.83
15. Base Rate as on Third Quarter of F/Y 2076/077 11.66
16. Base Rate as on Fourth Quarter of F/Y 2076/077 10.85
17. Base Rate as on First Quarter of F/Y 2077/078 10.47
18.

Base Rate as on Second Quarter of F/Y 2077/078

9.60
19. Base Rate as on Third Quarter of F/Y 2077/078 8.42
20. Base Rate as on Fourth Quarter of F/Y 2077/078 8.81
21. Base Rate as on Bhadra 2078 9.11
22. Base Rate as on Ashwin 2078 9.31
23. Base Rate as on Mangsir 2078 10.10
24. Base Rate as on Poush 2078 10.19
25. Base Rate as on Chaitra 2078  11.16
26. Base Rate as on Ashad 2079  11.92
27. Base Rate as on Ashoj 2079 12.39  
28. Base Rate as on Poush 2079 13.1
29. Base Rate as on Falgun 2079 12.89
30. Base Rate as on Chaitra 2079 12.65
31. Base Rate as on Baishakh 2080 12.79
32. Average Base Rate as Published on 32th Jestha 12.78
33. Average Base Rate as Published on 31th Ashad 2080 12.71
34 Average Base Rate as Published on 32th Shrawan 2080 12.69
35 Average Base Rate as Published on 31th Bhadra 2080 12.61
36 Average Base Rate as Published on 30th Ashoj 2080 12.67
37. Average Base Rate as Published on 25th Kartik 2080 12.75
38. Average Base Rate as Published on 30th Mangsir 2080 13.06
39. Average Base Rate as Published on 29th Poush 2080 13.07
40. Base Rate for the month of Poush Published on 29th Magh 2080 12.43
41. Average Base Rate as Published on 30th Falgun 2080 12.54
42. Base Rate for the month of Magh Published on 30th Falgun 2080 12.26
43. Average Base Rate as Published on 30th Chaitra 2080 12.19

44.

Base Rate for the month of Falgun Published on 30th Chaitra 2080 11.87